Ec chajim

Ec chajim, což v překladu do češtiny „Strom života“, je dynamická a rychle rostoucí židovská komunita v Praze, která sdružuje osoby židovské osoby a jejich rodinné příslušníky. Hlásí se k progresivnímu (reformnímu, liberálnímu) směru judaismu a je řádným členem Světové unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ) a Evropské unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism – EUPJ). 

Naše synagoga je duchovním domovem Židy s různými rodinnými příběhy včetně těch, kteří v židovské tradici vyrostli i těch, kteří si cestu ke svým židovským kořenům našli později. Vítáme mezi námi osoby bez ohledu na tom, jestli své židovství odvozují v otcovské nebo mateřské linii, přičemž pro přiznání řádného členství je doložení minimálně jednoho židovského prarodiče nebo potvrzení o přestupu k judaismu.

Pro své členy poskytuje Ec chajim různé druhy služeb včetně pravidelných bohoslužeb, společenských a kulturních akcí a vzdělávacích programů pod vedením našeho rabína a zkušených lektorů. Pro veřejnost pořádáme kurzy základů judaismu a hebrejského jazyka. Vítáme mezi námi též nežidovské rodinné příslušníky našich členů.

Ec chajim hraje důležitou roli v revitalizaci progresivního judaismu v celém středoevropském regionu, jelikož jeho komunitní centrum slouží jako sídlo Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din – CEBD), jediného rabínského soudu pro progresivní židovské komunity v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Náš příběh

„Ec chajim“ je biblický pojem, který v doslovném překladu do češtiny znamená „strom života“, ale obrazně řečeno představuje v židovské tradici Tóru, jejíž učení a moudrost přirovnává tradice poeticky ke stromu: „Stromem života je těm, kdo se jí drží, blaze je těm, kteří ji uchopí!“ (Přísloví 3:18)

Děti uvězněné za války v terezínském ghettu zasadily v roce 1943 společně s rabínem Richardem Federem na svátek Tu bi-švat, Nový rok stromů, malou sazeničku stromečku. Ten na rozdíl od většiny dětí přežil válku a vyrostl ve statný kmen s mnoha větvemi a listy. Dnes jsou jeho odnože symbolicky vysázeny po celém světě, od Izraele, Evropy až po USA a Kanadu.

Zakladatelé Ec chajim, ke kterým patří přímí potomci výše zmíněných dětí, se rozhodli pojmenovat nově vzniklou komunitu jako Ec chajim, aby tak dali najevo záměr přispět k obnově židovského života a symbolicky navázali na to, co zde bylo násilně a tragicky přerváno dvěma totalitami, totiž mnohovrstevnatý, pluralitní a progresivní judaismus, jehož centrem byla předválečná Praha.

Naše komunita byla založena v roce 2019 rabínem Davidem Maxou společně s Annou Noskovou, Juditou Maxa Bergmannovou, Kateřinou Weberovou, Danielem Ruxem a Davidem Krausem s cílem vytvořit bezpečný prostor pro setkávání lidí židovského původu v duchu navázání na tradici původního českého reformního židovství. V roce 2020 otevřela komunita svou synagogu a komunitní centrum v centru Prahy a o rok později se stala členem Světové unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ) a Evropského unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism – WUPJ). 

Organizační struktura a členství v komunitě

Ec chajim je z hlediska správní subjektivity zapsaným spolkem, který je řízen šestičlennou radou, v jejímž čele stojí předseda. Za duchovní aspekty činnosti odpovídá rabín a o provozní záležitosti se stará výkonný ředitel.

Komunita je organizována na principu členství, přičemž od řádné členství mohou požádat osoby, které splňují minimálně následující kritéria: (1) prokazatelně mají nejméně jednoho židovského prarodiče nebo disponuji osvědčením o konverzi k judaismu (gijuru) vydaného rabínským soudem respektovaným naší komunitou, (2) identifikující se výhradně s židovstvím a žádným žádnou jinou náboženskou tradicí, (3) jsou ve shodě s cíli a zájmy našeho spolku. Žádost o členství posoudí rada Ec chajim a vyrozumí uchazeče o jejím rozhodnutí. Zájemce o členství upozorňujeme, že členství není nárokovatelné.

Ec chajim je řádným členem Evropské unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism – EUPJ), které je regionální zastřešující organizací Světové unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ).