Progresivní judaismus

Progresivní judaismum, chcete-li reformní judaismus nebo liberální judaismus, je spolu s konzervativním a ortodoxním judaismem jedním ze tří hlavních směrů židovské tradice. Jeho základním pilířem je snaha o propojení starobylé židovské tradice a života v moderním světě, který se nestále mění a vyvíjí.

Progresivní chápání tradice bylo pevně zakotvené v rabínském judaismu již od jeho formování po zboření Druhého chrámu v Jeruzalémě v roce 70 o. l. Svébytným hnutím se progresivní judaismus stává až v Německu 18. a 19. století v souvislosti s židovským osvícenstvím nazývaným haskala, jejímž myšlenkovým zakladatel byl německý židovský učenec a filosof Moses Mendelssohn (1728–1786). Pro progresivní judaismus sehrál podobnou roli německý rabín a učenec Abraham Geiger (1819–1874). Progresivní judaismus se záhy po svém vzniku začal šířit za hranice Německa včetně českých zemí. Jedním z prvních českých liberálních rabínů byl Isaac Mayer Wise (1819–1900), původním jménem Weis, který pocházel z vesnice Lomnička v okrese Cheb. Přestože větší část života působil v USA, kde založil Unii Amerických židovských kongregací (Union of American Hebrew Congregations – UAHC) a o dva roky později také rabínského semináře Hebrew Union College, který se stal nejstarší institucí svého druhu ve Spojených státech amerických, vždy se hrdě hlásil ke svým českým kořenům. 

Progresivní judaismus reaguje na zkušenost moderního světa tím, že vyjadřuje ochotu k rozumným reformám tradice v souvislosti s požadavky moderní doby. Toto se například promítá plným zrovnoprávněním žen a mužů v náboženské oblasti. V progresivních synagoze rodiny jsou rodiny propojeny společným sezením v synagoze bez ohledu na pohlaví a stejně jako chlapci jsou i dívky při dosažení náboženské dospělosti vyvolávány k Tóře. Důležitou roli hraje také otevřenost k patrilineárním Židům, jejichž židovská identita není popírána a jsou podporování na cestě k plnému uznání židovského statusu. Progresivní židovské komunity také usilují o integraci nežidovských partnerů svých členů v komunitním životě. V progresivním judaismu je kladen důraz na celospolečenské angažmá v dialogu s lidmi rozličných náboženských a kulturních forem a společenské angažmá v oblasti prosazování etických hodnot, což zahrnuje například pomoc sociálně slabým nebo úsilí o ochranu životního prostředí.

Progresivní chápání židovské tradice v celosvětovém měřítku tím nejrozšířenějším. Ke Světové unii progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ), která sdružuje reformní, liberální a rekostrukcionistické židovské komunity ve více než 50 zemích, včetně České republiky, se hlásí přibližně 1,2 milionu Židů z více než 1200 židovských obcí, což z ní činí největší existující židovskou organizaci na světě. V České republice se k progresivnímu židovství v současné době hlásí pět židovských komunit, z nichž čtyři jsou v současné době členy Evropské unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism – EUPJ), regionální organizace Světové unie progresivního judaismu. Na českém území má progresivní judaismus pevné kořeny. Výše zmíněná Světová unie progresivního judaismu byla založena v Londýně roku 1926 delegacemi z osmi zemí – Francie, Indie, Německa, Rumunska, Spojeného království, Spojených státu amerických, Švédska a v neposlední řadě Československa.