Progresivní judaismus

Progresivní směr judaismu, který se nazývá též liberální nebo reformní, je spolu s konzervativním a ortodoxním směrem jedním ze tří hlavních proudů židovské tradice. Jeho základním pilířem je snaha o propojení starobylé židovské tradice a života v moderním světě.

Toto se například promítá plným zrovnoprávněním žen a mužů v náboženské oblasti. V progresivních synagoze rodiny jsou rodiny propojeny společným sezením v synagoze bez ohledu na pohlaví a stejně jako chlapci jsou i dívky při dosažení náboženské dospělosti vyvolávány k Tóře. Důležitou roli hraje také otevřenost k patrilineárním Židům, jejichž židovská identita není popírána a jsou podporování na cestě k plnému uznání židovského statusu. Progresivní židovské komunity také usilují o integraci nežidovských partnerů svých členů v komunitním životě. V progresivním judaismu je kladen důraz na celospolečenské angažmá v dialogu s lidmi rozličných náboženských a kulturních forem a společenské angažmá v oblasti prosazování etických hodnot, což zahrnuje například pomoc sociálně slabým nebo úsilí o ochranu životního prostředí.

Progresivní chápání židovské tradice v celosvětovém měřítku tím nejrozšířenějším. Ke Světové unii progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ), která sdružuje reformní, liberální a rekostrukcionistické židovské komunity ve více než 50 zemích, včetně České republiky, se hlásí přibližně 1,2 milionu Židů z více než 1200 židovských obcí, což z ní činí největší existující židovskou organizaci na světě. V České republice se k progresivnímu židovství v současné době hlásí pět židovských komunit, z nichž čtyři jsou v současné době členy Evropské unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism – EUPJ), regionální organizace Světové unie progresivního judaismu. Na českém území má progresivní judaismus pevné kořeny. Výše zmíněná Světová unie progresivního judaismu byla založena v Londýně roku 1926 delegacemi z osmi zemí – Francie, Indie, Německa, Rumunska, Spojeného království, Spojených státu amerických, Švédska a v neposlední řadě Československa.