FAQ

 

Mám židovské kořeny a velmi rád(-a) bych se o židovství dozvěděl(-a) více. Můžete mi s tím pomoct? 

Určitě ano. Jedním z hlavních důvodů pro založení Ec chajim bylo vytvoření bezpečného prostor pro lidi, kteří mají zájem prozkoumat své židovské kořeny. Jste u nás vítáni bez ohledu na to, jestli máte židovskou maminku, tatínka, babičku nebo dědečka. A vůbec nevadí, že o toho o příliš nevíte o židovství ani o chování v synagoze. Něco nevědět a ptát se není vůbec žádná ostuda.

Co musím splnit, abych mohl(-a) požádat o řádné členství ve vaší komunitě?

Žádost o přijetí za řádného člena naší komunity může podat osoba starší 18 let, přičemž pro přijetí uchazeče mladšího 18 let je nutný souhlas jejích rodičů nebo zákonných zástupců. Žadatel musí splňovat nejméně jedno z následujících kritérií: (a) židem podle pravidel halachy musí být alespoň jeden z prarodičů žadatele, (b) židem podle pravidel halachy se žadatel stal na základě konverze u rabínského soudu. Výklad pravidel halachy a akceptovatelnosti gijuru přísluší rabínovi naší komunity. Podmínkou přijetí přihlášky do procesu schvalování je to, aby se žadatel o členství neidentifikoval s žádným jiným náboženstvím než s judaismem a nebyl členem nežidovské náboženské společnosti. Žadatele upozorňuje, že členství podléhá schválení radou Ec chajim a není nárokovatelné.

Jsem žid(-ovka), ale můj manžel(-ka) / partner(-ka) ne. Budeme ve vaší komunitě přesto vítáni? 

Samozřejmě budete vítáni jak na bohoslužbách, tak na všech vzdělávacích i společenských aktivitách naší komunity. Smíšená manželství jsou u nás zcela normální a jsme rádi, když u nás společně s našimi řádnými členy nebo zájemci o řádné členství můžeme přivítat i jejich nežidovské manžely a manželky. Nežidovským manželům(-kám) / partnerům(-kám) nabízíme možnost mimořádného členství.

Nemám židovskou maminku, ale židovského tatínka. Budu ve vaší komunitě považován(-a) za žida(-ovku)?

Halacha, tradiční židovské náboženské právo, se při posouzení této otázky řídí tradičním matrilinerálním principem, podle kterého je pro stanovení židovského statusu člověka rozhodující identita matky. Je-li matka židovka, za židovské je považováno i dítě. Pokud matka židovkou není, za židovské není považováno ani dítě. Většina současných progresivních rabínských autorit se však domnívá, že na tento fenomén není v současné době možné pohléžet tak jednoduše a přiznává židovskou identitu též osobám, které své židovství odvozují v otcovské linii. Pro plné zapojení do židovského náboženské života však u nich vyžaduje projití procesem gijuru, který je zde vnímán jako formální potvrzení již existujícího stavu.

Mám zájem o konverzi k judaismu. Může mi s tím vaše komunita pomoci? 

Vážíme si Vašeho zájmu o židovství. Přestože konverze k judaismu z principu možná je a naše komunita je též domovem lidí, kteří k židovké tradici přestoupili, židovství nevyvíjí aktivní snahu o získání proselytů a jeho náboženské autority upozorňují zájemce o konverzi, že je mnohem lepší přidržet se současných či dávných náboženských tradic vlastní rodiny. 

Jaký je rozdíl mezi progresivním, reformním a liberálním judaismem? 

V kontinentální Evropě jsou všechny tyto názvy synonymním označením pro jeden směr judaismu, jehož kořeny sahají k židovskému osvícenství, které probíhalo v Německa a ostatních středoevropských zemí v 18. a 19. století. 

Mám zájem podpořit činnost vaší komunity. Co pro to mohu udělat? 

Naše komunita je při financování svého fungování plně závislá na podpoře svých členů a podporovatelů. Proto nesmírně uvítáme Vaši finanční podporu, kterou můžete zaslat dle instrukcí uvedených v sekci našich stránek nazvané Podpořte nás. Věřte, že žádný z příspěvků, za který budeme vdeční bez ohledu na jeho výši, nepřijde nazmar.